Приступница

24. 3. 2015. / 16.37

Чланство у НОПО-у, поред права, носи и обавезе. Носи и пуну одговорност за преузете обавезе. Приступница постоји да би нам се у раду придруживали људи који желе да спроводе постојеће политичке циљеве и да стварају нове.
Ако тренутно за то немаш вољу или време, а желиш да подржиш НОПО, биће најбоље да најавиш глас на изборима.


Пре него што попуниш приступницу, прочитај основне вредности и сагласност о правилима понашања, два списа која сваки члан добија поштом, ради потписивања. Да би било јасно да ово нису мртва слова на екрану, погледај узорак строгог поштовања законске обавезе:

Ако буде усвојен предлог измене Правилника о чланству, сви чланови ће бити дужни да уплаћују годишњу чланарину, чији износ неће бити већи од 600 динара по години.

Због тачности и безбедности, у поља електронске приступнице могу да се уносе искључиво дозвољени знаци. Образац ће сâм пресловљавати и ограничавати унос... Лако је. Само прати упутства и имај на уму да важи: Q → Љ, W → Њ, X → Џ, Ž → Ж, Ć → Ћ итд.

Обавештење о обради личних података

Ово обавештење о приватности личних података користи се као изјава Ниједног од понуђених одговора (у наставку списа: НОПО) као руковаоца подацима о личности. Молимо те да прочиташ целу изјаву о приватности података, пре слања личних података руковаоцу.

НОПО, као политичка странка, прикупља твоје личне податке једино као члана НОПО-а, искључиво на добровољном основу. Чланство у НОПО-у је слободно. Под једнаким условима утврђеним Статутом и Правилником о чланству, члан НОПО-а може да постане сваки пунолетан и пословно способан држављанин Републике Србије.

Судије Уставног суда, судије, јавни тужиоци, Заштитник грађана, припадници полиције и припадници војске, као и остала лица чија је функција у складу са законом неспојива са чланством у политичкој странци, не могу бити чланови НОПО-а.

НОПО води евиденцију о својим члановима, која за сваког чалана обавезно садржи следеће подаке:

Евиденција чланова се води у писаном облику и као јединствена централна електронска база података, у складу са чланом 21. Закона о политичким странкама.

Ако желиш да постанеш члан НОПО-а, испуњаваш услове прописане Устасвом и законом, прихваташ Статут и Програм НОПО-а, потребно је да у електронској приступници за учлањење тачно и истинито попуниш све податке. Ако не желиш да уносиш податке који нису захтевани прописима, позивамо те да посетиш седиште НОПО-а и попуниш штампану приступницу.

Сврха прикупљања твојих података је вођење тачне евиденције чланова НОПО-а. Евиденција служи и за остваривање твојих права и обавеза, као члана НОПО, као што су: да бираш и да те бирају, да равноправно учествујеш у раду НОПО-а, да бисмо те обавештавали делатностима НОПО-а, да бисмо те консултовани о политичким темама, или ради остваривања осталих права и испуњавања обавеза предвиђених Статутом и општим актима НОПО-а.

Обрада свих података користи се искључиво у наведене сврхе.

Приступ подацима има овлашћено лице у управи НОПО-а. У електронској форми подаци се налазе у посебном софтверу намењеном искључиво у ту сврху. Сви подаци су заштићени посебном лозинком. Свака измена, допуна или брисање врши се само на основу захтева или сагласности даваоца података.

Сваки члан на кога се односе подаци има право да буде обавештен о обради података, према члану 19. Закона о заштити података о личности, право на увид, по члану 20. истог закона, право на копију, што одређује члан 21. истог закона, као и сва остала права предвиђена законом.

Сваки члан на кога се односе подаци има право да опозове дозволу за обраду података, као и да буде обавештен о последицама таквог опозива. Такође, сваки члан на кога се односе подаци има право на заштиту у случају недозвољене обраде.

Сваки члан на кога се односе подаци има право на заштиту у свим осталим околностима чије би несаопштавање лицу на које се односе подаци или другом лицу било супротно савесном поступању.

Подношењем приступнице добровољно прихватате начин и сврху обраде података у складу са чланом 10. Закона о заштити података о личности, под горенаведеним условима.